Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja o nazwie Fundacja Ocaleni zwana w dalszej części statutu Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. z 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze zm), oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:
1) Darię Kikoła
2) Marię Muchę
3) Oskara Jana Markiewicza

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A Numer 4659/2014 sporządzonym przez notariusza Katarzyna Nagórska-Protasiuk, Kancelaria Notarialna Katarzyna Nagórska-Protasiuk Notariusz w dniu 14 listopada 2014 roku.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. Angielskim odpowiednikiem nazwy Fundacji jest: Polish Survivors.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5
Zarząd Fundacji może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Celem ogólnym Fundacji są działania profilaktyczne związane z ochroną praw człowieka i praw dziecka oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, przemocy w rodzinie, wykorzystywaniu seksualnemu oraz przemocy fizycznej, a także szerzenie świadomości na temat bezpiecznego użytkowania Internetu.

2. Celami szczegółowymi działania Fundacji są:

1) zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
3) promocja i organizacja wolontariatu;
4) wspieranie inicjatyw obywatelskich;
5) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia społeczeństwa;
6) prowadzenie działalności wydawniczej;
7) tworzenie treści, artykułów oraz działania marketingowe,
8) działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9) tłumaczenie materiałów edukacyjnych, społecznych i psychologicznych,
10) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
11) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
12) rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur i regionów, społecznościami lokalnymi i regionalnymi;
13) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
14) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
15) działalność charytatywna
16) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
17) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
19) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
20) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
21) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) przygotowywanie i realizowanie programów, projektów oraz tworzenie inicjatyw społecznych;
2) organizowanie w szczególności: spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, przeglądów, praktyk, staży zawodowych, wydarzeń naukowych, oświatowych, profilaktycznych i kulturalnych;
3) działalność wydawniczą, twórczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową;
4) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
5) działalność edukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną w zakresie wykorzystywania seksualnego, przemocy domowej i zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu.
6) świadczenie usług doradczych dla samorządów lokalnych i regionalnych, osób indywidualnych, rodzin i innych partnerów w kraju i za granicą;
7) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, analiz marketingowych i badań społecznych;
8) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
9) wymianę doświadczeń między partnerami krajowymi i międzynarodowymi;
10) promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy;
11) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
12) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
13) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
14) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
15) organizowanie, wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w obszarze turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz imprez o charakterze kulturalno-poznawczym;
16) udzielanie rodzinom z problemem psychospołecznymi pomocy psychospołecznej i prawnej;
17) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;
18) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw;
19) prowadzenie innych działań zgodnych z celami Fundacji.

2. Fundacja może realizować swoje cele jako działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). Oprócz tego majątek powstaje z innych źródeł, o których mowa w § 10 niniejszego statutu.

2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.

§ 10
1. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji, datków, subwencji oraz grantów;
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i wydarzeń publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji;
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
5) dochodów z majątku fundacji oraz z własnej działalności statutowej Fundacji, ;
6) dochodów z odsetek bankowych;
7) dochodów z nabytych praw majątkowych,

2. Całość dochodów (nadwyżka przychodów nad kosztami) uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest na działalność statutową pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi.?
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 14
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków w tym Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, i dwóch Wiceprzewodniczących.
3. Członkowie Rady wybierani są na pięcioletnią kadencję.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
6. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą:
1) naruszenie Kodeksu Etyki Fundacji;
2) ujawnienie poufnych informacji dot. Fundacji lub osób pełniących funkcje członków Zarządu lub członków Rady Fundacji;
3) kontakt z mediami poza wiedzą i bez autoryzacji pozostałych Członków Rady i Zarządu;
4) zawłaszczenie lub wykorzystanie majątku Fundacji w celach innych niż działalność statutowa.
9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) śmierci członka;
4) odwołania.

§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
5) składanie wniosku do Zarządu Fundacji o zmianę statutu;
6) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał ? zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Zarząd

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Członkowie Zarządu wybierani są na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji;
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) śmierci członka zarządu,
4) odwołania.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu. Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą:
1) naruszenie Kodeksu Etyki Fundacji;
2) ujawnienie poufnych informacji dot. Fundacji lub osób pełniących funkcje członków Zarządu lub członków Rady Fundacji;
3) kontakt z mediami poza wiedzą i bez autoryzacji pozostałych Członków Rady i Zarządu;
4) zawłaszczenie lub wykorzystanie majątku Fundacji w celach innych niż działalność statutowa.
11. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji w przypadkach wymienionych w artykule 8.

§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone w niniejszym statucie do właściwości Rady, w szczególności :
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) realizacja celów statutowych;
3) sporządzanie planów pracy i budżetu;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
7) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
8) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji;
9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych;
10) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego statutu;
11) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
12) ustanawianie certyfikatów, odznak, medali honorowych i przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na danym posiedzeniu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Sposób reprezentacji
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych dotyczących działalności statutowej Fundacji wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

Rozdział V
Tworzenie Oddziałów

§ 22
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć Oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia Oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, w formie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała o połączeniu winna zawierać:
1) oznaczenie Fundacji przejmującej,
2) przejęcie statutu stanowiącego podstawę dalszej jej działalności,
3) datę połączenia.
5. W przypadku połączenia polegającego na przeniesieniu całego majątku jednej Fundacji na inną prowadzącego do utraty podmiotowości prawnej fundacji przejmowanej ( inkorporacja) członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do Fundacji przejmowanej, stają się członkami Fundacji przejmującej
6. Wskutek połączenia majątek Fundacji przejętej przechodzi na Fundację przejmującą, a wierzyciele i dłużnicy pierwszej stają się wierzycielami i dłużnikami drugiej.
7. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i rady Fundacji przejmowanej działa zarząd i rada Fundacji przejmującej.
8. Połączenie Fundacji polegać może również na powstaniu nowej Fundacji w miejsce łączących się Fundacji, które ulegają rozwiązaniu i tracą osobowość prawną (fuzja). W powyższym przypadku warunki połączenia z inną Fundacją określa uchwała, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek Fundacji po likwidacji przeznacza się na cele statutowe fundacji.

§ 26
Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zarząd i Radę Fundacji.